top of page

Advisory Board

ผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการจัดงาน FutureEd Fest

เพื่อให้งานประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในวงกว้างในวงการการศึกษาและ

นวัตกรรมทางการศึกษา

DSC_5021 - สํานักงาน ก.ค.ศ_edited.jpg

รศ.ดร.ประวิต

เอราวรรณ์

LOGO_กคศ_White-2-01.png
 • Facebook
 • Youtube
 • TikTok

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ค.ศ.

d1alxp3esdyygg5ai3az.webp

ดร.นรรธพร

จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร

Starfish-Education-Logo-White.png
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • TikTok

CEO Starfish Education

CEO Starfish Education องค์กรที่มี Vision การสร้างการศึกษาที่เท่าเทียม และ มีความหมายสำหรับทุกคน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก วันนี้ และ พรุ่งนี้

สมยศ เกียรติอร่ามกุล - 우리 진형Jin_edited_e
 • Facebook
Thai-PBS-Logo---우리-진형Jin.png

คุณสมยศ

เกียรติอร่ามกุล

รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหา (Thai PBS)

บริหารองค์การกว่า 30 ปี ด้านงานผลิตรายการโทรทัศน์  ในระดับผู้วางแผนยุทธศาสตร์ด้านเนื้อหา แผนกลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหา  งานออกแบบความคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ และบริหารจัดการงานผลิตรายการโทรทัศน์ ในองค์กรสื่อระดับใหญ่ทั้งสื่อภาครัฐและภาคธุรกิจ

631386.jpg

ดร.พิทักษ์

โสตถยาคม

พื้นที่นวัตกรรม-White.png
 • Facebook

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.พิทักษ์  โสตถยาคม นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

คุณหมอกฤษดา55 - teeladee antatasena.jpg

ทพ.กฤษดา

เรืองอารีย์รัชต์

 • Facebook
Tep-Logo-White.png

เลขานุการคณะกรรมการ

ภาคีเพื่อการศึกษาไทย

ผู้ร่วมก่อตั้งภาคีเพื่อการศึกษาไทย

nx7x6ci4lVaafYjCb1O-o.jpg

คุณกนกวลี

วิริยประไพกิจ

 • LinkedIn
Tep-Logo-White.png

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พลังการเรียนรู้วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

มีความชำนาญ ด้านธุรกิจและจัดโครงสร้างการลงทุน สนับสนุนกิจการเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ UN ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน นวัตกรรม The World Summit Awards (WSA) ในการเสนอผลงานระดับโลก และเป็นสมาชิกขององค์กรด้านสังคมหลายแห่ง รวมถึงงานอาสาสนับสนุนการพัฒนาการสื่อสารในองค์กร และการขับเคลื่อนด้านการศึกษา ผ่านภาคีเพื่อการศึกษาไทย

S__13287493.jpg

ดร.รังสรรค์

วิบูลอุปถัมภ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

 • Facebook

ประสบการณ์ในแวดวงการศึกษา 40 ปี ในฐานครู นักวิชาการศึกษา ระดับอำเภอ จังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ ทำงานในองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ในการพัฒนาการศึกษาทั้งในเชิงระบบ ภูมิภาค การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และความปลอดภัยเพื่อเรียนรู้ เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศิษย์เก่าดีเด่น ของ College of Education, Florida State University.

bottom of page