top of page

Maker Fest

พื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้สนใจ เรียนรู้เกี่ยวกับ Makerspace เปิดโอกาสให้สามารถพบปะกันและแบ่งปันความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ

FutureEd Fest Single Post  (1).png
bottom of page