top of page

ถอดใจความสำคัญ Exhibition 6 องค์กร

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


Exhibition สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ

สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำหน้าที่ในการออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานการศึกษาถือปฏิบัติ ตลอดจนกำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการรักษาความเป็นธรรม และมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคล เว็บไซต์ www.otepc.go.th

ซึ่งในปี 2023 สำนักงาน ก.ค.ศ. ร่วมจัดบูธนิทรรศการ “พบเพื่อนครู OTEPC : WE CONNECT" เป็นคลินิกให้คำปรึกษา และการให้ความรู้ผ่านสื่อ เช่น คลิปวีดิทัศน์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การมีและเลื่อนวิทยฐานะ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง”

Key takeaway : ก.ค.ศ. พบเพื่อนครู ไขข้อสงสัยให้กับครูทุกปัญหา ทุกคำถามเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ


Exhibition สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เป็นองค์กรนำขับเคลื่อนการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีโลก มีพันธกิจหลักในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรฐานด้านการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย กฎหมายการศึกษารวมถึงประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถหนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ https://www.onec.go.th/

โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มาร่วมเผยแพร่ความรู้ต่างๆ เรื่องที่มีความสำคัญต่อการศึกษา เช่น สมรรถนะ มาตรฐานการศึกษา 3 ด้าน ผู้ร่วมเรียนรู้ ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง และการสร้างนิเวศการเรียนรู้ Learning Ecosytem คือ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

Key takeaway : ขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยและคุณภาพของเด็กไทย


Exhibition Google For Education Partner

Google for Education tools work together to transform teaching and learning so every student and educator can pursue their personal potential. เครื่องมือของ Google for Education ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและช่วยให้นักเรียนกับนักการศึกษาทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพส่วนบุคคลของตนเองโดยในงาน FutureEd Fest ได้พบกับการแนะนำคอร์สที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก Google มีเครื่องมือมากมายจาก Google ที่สามารถนำไปใช้ได้ในห้องเรียน หรือการทำงานได้ เช่น Google Sheet, Google slide, Google form ซึ่งจะมีคอร์สเรียนสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนจบ”

Key Takeaway “Google for Education คือ เครื่องมือที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในห้องเรียน”


Exhibition สปาร์ค เอ็ดดูเคชั่น

ร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และการคิดอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ผ่านแพลตฟอร์ม “เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด” เครื่องมือจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในห้องเรียน มี workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น พร้อมนำเสนอแนวทางให้แก่คุณครู และผู้ปกครองที่สนใจการพัฒนาทักษะเรียนพื้นฐานการ Coding ให้นำไปใช้ในห้องเรียน สมัครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย codingthailand.app

Key takeaway: “แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ ที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก”


Exhibition Starfish Education

“การศึกษาที่เท่าเทียม และมีความหมายสําหรับทุกคน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เชิงบวก วันนี้ และพรุ่งนี้” คือ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของ Starfish Education ในการทำงานด้านพัฒนาการศึกษานำมาสู่การริเริ่มสร้างโครงการและนวัตกรรมการศึกษามากมายที่สร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งภาพรวมของประเทศ เราสร้างทางออกของการศึกษาที่มีความหมาย สําหรับทุกคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการอยู่รอด และ ประสบความสําเร็จ วันนี้และพรุ่งนี้

ซึ่งในบูธนิทรรศการได้รวมนวัตกรรมที่สร้างทักษะแห่งอนาคต สามารถนำไปในหลากหลายมิติ ตั้งแต่การประเมินผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้ และการบริหารจัดการโรงเรียน เป็นโปรแกรมที่สนับสนุนโรงเรียน ครู และผู้บริหาร เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมาแนะนำให้กับผู้เข้าร่วมงาน

Key takeaway : การศึกษาที่เท่าเทียม และมีความหมาย เพื่อสร้างการเปลี่ยนเชิงบวก วันนี้ และพรุ่งนี้


Exhibition ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Wag Mas นวัตกรรมทรายประกายมุก ผลิตจากเปลือกหอยแมลงภู่เหลือทิ้งสามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น กิจกรรมเล่นทราย และกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ futureedfest.com/post/mus-wag-นวัตกรรมทรายประกายมุกสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ”

Key takeaway : “จุดประกายให้คุณครู และผู้สนใจทั่วไป สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เริ่มต้นจากสิ่งรอบๆตัว”

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page