top of page

สร้างนวัตกรรมการศึกษาได้ ไม่ยากอย่างที่คิด

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566นิยามของนวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง การนำแนวคิด วิธีการปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือดัดแปลงให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการนำมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดแก่ผู้เรียน (อัญชลี โพธิ์ทอง และอัปษรศรี ปลอดเปลี่ยว (2542:9)

 • นักนวัตกรต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่

 1. Mindset ทัศนคติ

 2. Toolset การใช้เครื่องมือต่างๆ

 3. Skillset ทักษะต่างๆ

 • การสร้างนวัตกรรมสื่อการสอน มี 3 สิ่งที่ต้องนึกถึงและจะต้องสอดคล้องเสมอ ได้แก่

 1. วิธีการสอน

 2. สื่อการสอน

 3. การวัดผล

 • วิธีการสร้างสื่อให้มีความแตกต่างมี 5 องค์ประกอบ

 1. นวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน (New Innovation)

 2. การนำไอเดีย วัสดุสื่อในรูปแบบต่างๆ มารวมกัน หรือประยุกต์จนเกิดสิ่งใหม่ (Combination)

 3. การบูรณาการ 2 หรือมากกว่า เช่น การสอนแบบข้ามสหวิชา ภาษาไทย+คณิตศาสตร์ +ทักษะต่างๆ (Integration) ในวิชาเดียวกัน (เนื้อหา + เนื้อหา) + จังหวัด ทำนอง = แต่งเพลง

 4. นวัตกรรมที่มีอยู่แล้วนำมาทำใหม่หรือปรับใหม่ เช่น การปรับจากช้อนไม้ เปลี่ยนเป็นช้อนโลหะ (Re-Invention)

 5. การนำสิ่งที่มีอยู่มาประยุกต์ (Adaptability)

 • หากเราต้องการทำสื่อเพื่อเชิงพาณิชย์ (Unique Selling Point) สิ่งที่จะต้องมี ดังนี้

 1. แปลกใหม่ ไม่เคยมีมาก่อน

 2. เคยมีมาก่อนแต่พัฒนาให้ดีขึ้น

 3. ปรับให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 4. ผนวกหลายๆ ความรู้/ทักษะรวมกัน

 5. บูรณาการ

 6. ใช้วัสดุ หรือวิธีการออกแบบที่เหนือกว่า

 7. พัฒนาทักษะในสมองส่วนหน้า EF

 8. พัฒนาสมองซีกซ้าย/ขวา

 9. Learning Style

 10. พัฒนาจากงานวิจัยชั้นนำ

 11. เป็นวิชา ทักษะชีวิตที่ไม่ค่อยมีใครทำ

 12. 5 minds for the future

 13. Human centered design

 14. Storytelling

 15. Gamification

 16. 7 Steps to behavior changes

 17. Design thinking

 18. Engagement strategy

 19. Grit/ Growth Mindset

 • ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการเรียนการสอนอย่างไร

 1. ช่วยออกแบบสื่อการสอน

 2. ช่วยแก้ปัญหาในชั้นเรียน เช่น ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ เราจะทำอย่างไร

 3. ช่วยออกแบบกิจกรรมในชั้นเรียน

 4. ช่วยสร้างความสนุก สิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน

 • ความคิดสร้างสรรค์มาจากไหนได้บ้าง

 1. Social Media

 2. นิทรรศการ

 3. โฆษณา

 4. หนังที่ดี

 5. เพลงที่ฟัง

 6. คลาสที่เรียน

 7. ประสบการณ์ที่ได้รับ

 8. เรื่องราวที่คนคุยกัน

 • 3 ข้อจำกัดที่จะทำให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

 1. การกำหนดเวลา

 2. การให้อุปกรณ์ที่มีจำกัด

 3. การให้พื้นที่มีจำกัด

 • นวัตกรรม SCAMPER

S - Substitute การแทนที่ของวัสดุ

C- Combine การรวมวัสดุในการผลิต เช่น การนำตะกร้าเสริมมาในจักรยาน

A- Adapt นำแรงบันดาลใจสิ่งอื่นมาปรับโครงสร้าง

M- Modify/ Magnify/ Minify เพิ่ม/ลดขนาดให้มีความสวยงาม พร้อมใช้งานกับกลุ่มเป้าหมาย

P-Put to another use นำมาใช้ในเป้าหมายอื่นๆ

E-Eliminate / Reduce นำเอาวัสดุบางอย่างออก

R-Reverse / Rearrange นำส่วนประกอบบางอย่ามาจัดเรียงใหม่

*ในการพัฒนานวัตกรรมจะต้องมีการนำหลักการ SCRAMPER + Re-Invention = Modify Institue

 • 6 ประเด็นหลักเพื่อการคิดนวัตกรรมให้รอบด้าน

 1. Level ระดับชั้นของเด็ก

 2. Subject เนื้อหาวิชา

 3. Format รูปแบบสื่อ

 4. Teachnique เทคนิค

 5. Method วิธีการใช้

 6. USP จุดขาย

 • รวมเทคนิคของการคิดนวัตกรรม

 1. Combination

 2. Duplicate

 3. Reduce

 4. Re-Invention

 5. Adaptability

 6. Substitute

 7. Eliminate

 8. Integration

 9. Gamification

 10. Storytelling

 • นวัตกรรมที่ออกมาจะเป็นรูปแบบไหนได้บ้าง

 1. Online learning

 2. Worksheet

 3. CAI

 4. Card Game

 5. Toy

 6. E-book

 7. Board game

 8. Model

 9. Craft

 10. Wheel

 11. VDO

 12. Boxset

 13. Slide

 14. AR/VR

 15. Puzzle

 16. Website

 17. Application

หวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้ทั้งแนวคิด และวิธีการสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนที่มีประโยชน์ นำไปปรับได้เลยสำหรับห้องเรียนของตนเอง

ดู 126 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page