top of page

Maker Fest By โรงเรียนวัดวิมุตยาราม

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


Makerspace กับการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดวิมุตยารามได้มีการนำกิจกรรม Makerspace มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเด็กการศึกษาพิเศษซึ่งการศึกษาพิเศษเป็นรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านสังคม การสื่อสารและทักษะทางความคิด เน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เด็กสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ควบคู่ไปกับทักษะทางวิชาการได้ โดยกิจกรรม Makerspace เป็นการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง เห็นถึงศักยภาพของเด็กรายบุคคล ซึ่งจากการทำกิจกรรมครูสามารถสังเกตและแบ่งนักเรียนได้เป็น 3 ประเภท

เด็กชอบเขียน มีความโดดเด่นด้านการเรียน

เด็กชอบวาด มีความชอบทางด้านศิลปะ การวาดภาพ การปั้นดินน้ำมัน

เด็กสมาธิสั้น สามารถทำงานประดิษฐ์ได้

รวมไปถึงการประเมินเด็กจากการทำกิจกรรมประเมินการทำงานของเด็ก เด็กสามารถทำงานได้หรือไม่ได้ ประเมินสุขภาวะใจประเมินจากการเข้าเรียนมีความสนใจในการเรียนมีความสุขในการเรียนและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมยกตัวอย่างจากเด็กสมาธิสั้นคิดทำตู้กดน้ำเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช้วิธีการคิดโดยเลือกสิ่งที่สนใจให้ครูช่วยหาข้อมูลเลือกแบบที่สนใจและจำเป็นภาพแล้วนำไปทำตามจนได้ตู้กดน้ำที่ต้องการนักเรียนสามารถบอกถึงปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงานได้แก้ไขปัญหาได้โดยกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ครูนำไปใช้กับเด็กการศึกษาพิเศษมีดังนี้

และนักเรียนมีแนวคิดที่จะพัฒนานวัตกรรมโดยการทำให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบรรจุน้ำได้เยอะขึ้นแข็งแรงทนทาน ให้เพื่อนๆนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน เพื่อลดการไปดื่มน้ำนอกห้องเรียนดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page