top of page

Maker Fest By โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


Makerspace โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนคุณธรรมมีเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน คือ การฝึกพัฒนาคุณธรรมเชิงสัมพันธ์ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมมารยาทไทยด้านการสนทนา โดยนักรียนได้สำรวจปัญหาด้านมารยาทในโรงเรียน ซึ่งพบปัญหา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาที่ 1 การพูดไม่สุภาพ ,ปัญหาที่ 2 คือ การไหว้และปัญหาที่ 3 คือ การไม่เคารพรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่ ดังนั้นครูจึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 16 คน เป็นแกนนำในการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์ Makerspace ในรายวิชาหน้าที่พลเมืองและชั่วโมงแนะแนว ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อพัฒนาทักษะทางการสื่อสารการรู้จักสังคม และทักษะด้านความสัมพันธ์ของนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณภาพและมีความหมาย

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม

นักเรียนช่วยกันระดมปัญาหากำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการพูดไม่สุภาพจนได้แนวทางหรือวิธีการ คือ การสร้างหนังสือการ์ตูนดิจิตอลเนื่องจากนักเรียนได้สังเกตว่าเพื่อนนักเรียนหรือนักเรียนส่วนใหญ่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนบวกกับนักเรียนมีความสามารถด้านการวาดรูปเป็นทุนเดิมดังนั้นหากทำหนังสือการ์ตูนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจะเป็นวิธีการที่นักเรียนสนใจและเข้าถึงได้ง่ายและสามารถลงมือทำให้สำเร็จได้มากโดยพัฒนาผลงานผ่าน 5 ขั้นตอนของกระบวนการ STEAM Design Process ตามความถนัดหรือความสามารถและความสนใจของนักเรียนซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้คำพูดบูลลี่นักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดจากการได้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือการ์ตูนนักเรียนสนใจพัฒนาต่อยอดทำเป็นหนังสือการ์ตูนซีรี่ย์หรือสร้างเป็นวิดีโอและเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์แยกเป็นตอนย่อยๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดสร้างรายได้เสริมได้ในอนาคตดู 67 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários


bottom of page