top of page

Support Channels

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนกิจกรรม FutureEd Fest เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

และการสร้างเครือข่ายระหว่างนักการศึกษา ผู้นำโรงเรียน นักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ

Corporate

Partnership

ภาคีเครือข่ายองค์กรผู้สนับสนุน

ในเชิงความร่วมมือระหว่างองค์กร

Sponsorship

Partnership

ผู้สนับสนุนงบประมาณ

สำหรับการจัดงาน

Media

Partnership

การสนับสนุนความร่วมมือกับสื่อ

การเผยแพร่ และ การประชาสัมพันธ์

bottom of page