top of page

Awards

รางวัลสำหรับนักสร้างนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลและองค์กร

ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่มีประโยชน์ สามารถแก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการศึกษาไทยในอนาคต

bottom of page