top of page

Future School Leader

โปรแกรมที่ช่วยผสมผสานการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและการเรียนรู้แบบดิจิทัลควบคู่กัน ร่วมกับผู้นำด้านการศึกษาที่มีประสบการณ์สูง สร้างทักษะและความสามารถที่จำเป็น เพื่อการเป็นผู้นำที่เหนือกว่าใคร ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยระยะเวลาเพียง 5 สัปดาห์เท่านั้น

ปก Photo Album (1).png
ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโปรแกรมนี้
ทราบข่าวสารจากช่องทางใด

Starfish Education ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การจัดการ Workshop เป็นไปอย่างราบรื่น ทางผู้จัดจึงขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้เข้าร่วม Workshop รับทราบ รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปถ่าย และวิดีโอต่าง ๆ ในวันจัดกิจกรรม ทางผู้จัดจะจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และเปิดเผยเฉพาะทีมงานเพื่อใช้สำหรับการอบรมนี้เท่านั้น

bottom of page