top of page

Intel® Skills for Innovation

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


กิจกรรม Workshop ในหัวข้อ Intel Skills for Innovation โดย คุณ Krystle Lau ProgramManager,Intel Skills for Innovation Edm8ker/ Intel Corporation ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ Intel เพื่อการสร้างนวัตกรรม ได้รายละเอียดต่อไปนี้


ทักษะ Intelเพื่อนวัตกรรม

Intel@ SFI มีอยู่ทั่วโลก ในประเทศไทย (โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ,โรงเรียนนาหลวง)

Intel Skills for Innovation หรือทักษะสำหรับนวัตกรรม สร้างและนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาใหม่ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่


Intel สำหรับกรอบนวัตกรรม

บูรณาการกิจกรรมด้านเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่ และการสอน และการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างกรอบความคิด และชุดทักษะ


ทัศนคติและทักษะแบบกำหนดเป้าหมาย

 • ชุดทักษะ:การเขียนโปรแกรมและการเข้ารหัส ,วิทยาศาสตร์ข้อมูล ,การสร้างแบบจำลองและการจำลองปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องมือ

 • ความคิด:ออกแบบความคิด ,การคิดเชิงคำนวณ

 • สังคมและอารมณ์

การพัฒนาทักษะที่ใช้เทคโนโลยีได้แก่

 • สร้างสรรค์:งานออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์

 • การประเมินค่า:วิจารณ์ ,ประเมิน

 • สาววิเคราะห์: ตรวจสอบเปรียบเทียบจัดระเบียบ

 • การสมัคร :การคิดคำนวณ

 • ความเข้าใจ:ตีความอธิบาย ปรึกษา

 • การจำ คำ:อธิบาย การจำ

เส้นทางส่งเสริมทักษะของ Intel เพื่อนวัตกรรม

 1. วางแผน (ชุดเครื่องมือ) ออกแบบชุดเครื่องมือเพื่อการวางแผนการศึกษาทำความเข้าใจข้อกำหนดทักษะใหม่ๆ คิดใหม่เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ จัดตำแหน่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอำนวยความสะดวกในการสร้างแผนปฏิบัติการ

 2. ประสบการณ์ (ชุดเริ่มต้น) พัฒนาทักษะด้วยเทคโนโลยีตามสภาพแวกล้อมจริงของผู้เรียนสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างทักษะในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริงและตรวจสอบความเป็นไปได้เพื่อระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีอย่างหลากหลาย

 3. เรียนรู้ /อบรม(สำหรับนักการศึกษา) พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาชีพพัฒนาความสามารถของนักการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะระดับสูงในนักเรียน

 4. ปรับใช้ (ปรับพัฒนานำโมเดลการเรียนรู้ที่เน้นทักษะมาสนับสนุนเทคโนโลยีทั่วทั้งระบบการศึกษา)นำโมเดลการเรียนรู้มาปรับใช้ในการสอน

Intel@SFI Starter Packs สำหรับโรงเรียน และนักการศึกษา

 • สร้างพื้นที่นวัตกรรมทางกายภาพ/เสมือนเพื่อสร้างทักษะด้านนวัตกรรมภายในหลักสูตร

 • จัดการบทเรียนเสมือนจริง/กายภาพที่นำเสนอการเรียนรู้ Intel@SFI ใหม่ ,ประสบการณ์

ส่วนประกอบชุดเริ่มต้น Intel@SFI คู่มือครูในรูปแบบย่อ

 • ไม่ว่าจะเป็นความครอบคลุมของระดับชั้นและการจัดหมวดหมู่วิชาของกิจกรรม Inte SFI Starter Pack

 • บทเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย

 • ชุดเริ่มต้น:ชื่อแพ็กเริ่มต้น ,ระดับชั้น,สาขาวิชา

 • ชุดเริ่มต้นภาษาไทย-การให้คะแนน BMA

 • การลงทะเบียนสำหรับบัญชี

*ลิงก์ลงทะเบียน (สามารถทดลองใช้Intel@SFI จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ฟรี) รหัสยืนยัน INTELBETTASIA23


ลงทะเบียนเพื่อรับทักษะของ Intel เพื่อนวัตกรรม

 • การสาธิต พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Art

 • VR ระดับชั้น:ประถมศึกษา

 • สาขาวิชา:ชุดทักษะ (STEM(ชีววิทยา))

 • การสร้างแบบจำลองและการจำลอง

 • Mindset :การคิดเชิงคำนวณ(อัลกอริทึม)

 • ตัวอย่างห้องสื่อแบบดั้งเดิม

 • ตัวอย่างเวอร์ชัน CoSpa cer

 • และอีกหนึ่งตัวอย่างการสร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของเราเอง

 • ออกแบบผลิตภัณฑ์สัตว์ VR ของเราเอง และจัดแสดง 3 ชิ้น (การจัดแสดงแต่ละครั้งควรแสดงลักษณะเฉพาะด้วย) เช่น นักเรียนสามารถที่จะใช้แนวคิดการคิดเชิงคำนวณและการสร้างแบบจำลองและการจำลองผ่านการสร้างพิธีพิพิธภัณฑ์ VR โดยจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มตามลักษณะทั่วไป เช่น สัตว์เลื้อยคลาน ,สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ,ปลา ,นก

โครงการ Intel@SFI Ambassador

เข้าร่วมชมผู้ใช้งานและผู้ที่มีส่วนร่วมซึ่งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ร่วมสร้างเนื้อหาให้กับผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เลือก

ประกาศและข้อจำกัดความรับผิดชอบของเทคโนโลยี Intel

เทคโนโลยีของ Intel อาจต้องมีการเปิดใช้งานฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือบริการที่เปิดใช้งาน ไม่มีผลิตภัณฑ์ หรือ ส่วนประกอบใดที่สามารถรักษาความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ต้นทุนและผลลัพธ์ของคุณอาจแตกต่างกัน Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่ 3 คุณควรปรึกษาแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อประเมินความถูกต้อง


เทคโนโลยี Intel จะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะต่างๆ ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21และช่วยให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page