top of page

Showcase

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


กิจกรรม Showcase เป็นหนึ่งในกิจกรรมจากงานเทศกาลการศึกษา FutureEd Fest 2023 โดยมี 3 โรงเรียนในกลุ่มพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่เข้ามาร่วมแบ่งปันนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ที่มีการประกาศ พ.ร.บ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อต้องการปลดล็อกและให้อิสระแก่โรงเรียนในการบริหารจัดการ และการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งตอนนี้เกิดผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ตามการนำเสนอผลงานของแต่ละโรงเรียน ดังนี้


1) โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดกาญจนบุรี ได้พัฒนานวัตกรรมที่มีชื่อว่า PAORE เป็นนวัตกรรมการนิเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

 • สภาพปัญหาก่อนการพัฒนา

 1. สมุด หนังสือ กระดาน เรียนตามหลักสูตรกำหนด

 2. นักเรียนเรียนรู้ในฐานะผู้รับ ผ่านการฟัง อ่าน ดู

 3. ครูมีหน้าที่สั่งงาน นักเรียนมีหน้าที่ทำตาม

 4. สอบข้อเขียน กากบาท จับคู่ เติมคำ

 5. เรียนรู้ได้ไม่เกิน 50% เพราะไม่ได้ลงมือปฏิบัติ

 • นวัตกรรม PAORE คืออะไร

P วางแผนการนิเทศ (Plan) ประชุมครูผู้บริหาร เพื่อวางแผนในการมทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย

A ลงมือปฏิบัติงาน (Action) มีการนิเทศ 3 รอบ โดยรอบที่ 1 นิเทศเดือนที่ 1 / รอบที่ 2 นิเทศเดือนที่ 2/ รอบที่ 3 นิเทศเดือนที่ 3 ต่อ 1 ภาคเรียน โดยการใช้ PLC ที่แตกต่างจากโรงเรียน โดยคุณครูจะรวมกลุ่มครูที่สามารถเป็นทีมเดียวกันได้ สามารถช่วยเหลือซึ่งกันได้ ซึ่งระบบ PLC ของโรงเรียนจะมี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับโรงเรียน จะมีเดือนละ 1 ครั้ง และระดับชั้นเรียนจะมีทุกสัปดาห์ โดยคุณครูจะมีการวิเคราะห์แผนการสอน วิเคราะห์สื่อ ซึ่งในแต่ละกลุ่ม PLC จะมีโมเดลการทำ PLC เป็นของตัวเอง (รวมเป็น 11 โมเดล)

O การสังเกตตามแผน (Observe) การสังเกตการสอนรอบที่ 1 มีคุณครูที่อยู่ในวง PLC เดียวกันเข้าไปสังเกตการณ์สอนของเพื่อน / รอบที่ 2 คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระจะเป็นผู้สังเกตการณ์ / รอบที่ 3 เป็นคณะกรรมการ เช่น ผู้บริหาร คุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระ และคุณครูต่างกลุ่มสาระ และในแต่ละครั้งจะมีการสรุปผลออกมา

R การสะท้อนผล (Reflect) การสะท้อนผลจะมีการสะท้อนในกลุ่ม PLC วงเล็ก และมีการสะท้อนในกลุ่มใหญ่ (SLC)

E การประเมินผลการนิเทศ (Evaluation) จัดทำ SAR รายงานประจำปี


ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

 • ด้านความฉลาด (Smart) ได้รับผลงานนักประดิษฐ์ระดับนานาชาติเหรียญทอง โดยการประดิษฐ์ เตาหมูปิ้งลดมลพิษ

 • ด้านความดี (Good) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับดีขึ้นไปร้อยละ 99.69 เช่น กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมสัญญาณจราจร

 • ด้านความสุข (Happy) เรียนแล้วเด็กต้องมีความสุข ซึ่งเด็กมีความสุขมากขึ้นในการมาโรงเรียนและได้ทำกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

 • ด้านบริหารจัดการ ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมระดับประเทศ เหรียญทองแดง : รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น “ชุมชนถิ่นลิ่มรักษ์ไม้ไผ่ วิถีธรรม วิธีไทย รวมใจภักดี น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”

 • ด้านการจัดการเรียนรู้ : 1) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ได้ระดับคุณภาพ 5 (ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณครู

 • คุณครูได้สร้างนวัตกรรมต่างๆมากมาย เช่น การอ่านขั้นสูง สู่การสร้างสื่อออนไลน์ / การสอนโดยใช้เกณฑ์เป็นฐาน 3P

 • คุณครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน

 • การสร้างนวัตกรรมจนได้รับรางวัล ในโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) รูปแบบการนิเทศ PAORE เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

 • เป็นศูนย์ HCEC โครงการอบรมปฏิบัติการออกแบบบทเรียน Digital Platform


2) โรงเรียนวัดโสมนัส จากกรุงเทพมหานคร กับนวัตกรรม Spirit ' S Quality School นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การประกันคุณภาพภายในอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างพลเมืองดี มีทักษะอาชีพ


ความสำคัญของผลงาน / นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

 • เกิดจากความต้องการมุ่งตอบโจทย์ปัญหาพื้นฐานสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน ในด้านประเด็นปัญหา / การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากส่วนรวม / การขาดคุณธรรมจำเพาะตัวบุคคล / ส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบด้านลบต่อเยาวชน

 • การบริหารจัดการโรงเรียน ขาดการจัดการที่เป็นระบบ / ไม่สอดคล้องกับบูรณาการเชื่อมโยงกับบริบทสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษา

 • ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนสุจริต สัมพันธ์ควบคู่ไปกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในได้

 • ปัญญาพฤติกรรมความทุจริตในสังคม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

 • ต่อยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา Spirit ' S Quality School “โสมนัสสร้างพลเมืองดี” สู่การพัฒนาผู้บริหาร ครูบุคลากร และนักเรียนให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ เกิดเป็น Best practice ที่สามารถเชื่อมโยงสู่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • สร้างฐาน ปลูกฝังค่านิยม และสร้างภูมิคุ้มกันความเป็นพลเมืองดีด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรม Spirit ' S Quality School “โสมนัสสร้างพลเมืองดี” ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในโรงเรียนส่งผลสู่ผู้เรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนวัดโสมนัส (จำนวน 388 คน)

 • สร้างเครือข่ายและพัฒนาการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน ด้วยนวัตกรรม Spirit ' S Quality School “โสมนัสสร้างพลเมืองดี” ให้เผยแพร่สู่สาธารณชนเกิดเครือข่ายในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม

 • เกิดความต้องการมุ่งตอบโจทย์ ปัญหาพื้นฐานสภาพสังคมในยุคปัจจุบันในด้านประเด็นปัญหา / การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากส่วนรวม การขาดคุณธรรมจำเพาะตัวบุคคล / ส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบด้านลบต่อเยาวชน

 • การบริหารจัดการในโรงเรียน ขาดการจัดการที่เป็นระบบ / ไม่สอดคล้องกับบูรณาการเชื่อมโยงกับบริบทสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษา

 • ขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนสุจริต สัมพันธ์ควบคู่ไปกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในได้

 • ผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้น

 • ลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา (SDG)

กระบวนการพัฒนาผลงาน / นวัตกรรม

 1. น้อมนำพระบรมราโชบายการพัฒนาการศึกษาในการสร้างพลเมืองดี สู่สังคม

 2. เข้าระบบประกันคุณภาพภายใน P (Plan) / D (Do) / C (Check) / A (Act)

S = Smart Sommanas ผู้บริหาร ครู มีสมรรถนะตามมาตรฐาน มีทักษะส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบให้สอดคล้องตามความต้องการกับบริบทชุมชน

P = PLC to Teach สร้างทัศนคติที่ดี ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรม เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้เรียน มีอุดมการณ์ปลูกฝังทัศนคติด้านการมีคุณธรรม

I = Individual focus สร้างเอกลักษณ์ให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

R = Research to share สร้างงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู

I = Implement Skill ทักษะที่จะเกิดขึ้นในตัวของนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้นักเรียน

T = Team Corporate การมีส่วนร่วม

 1. การประเมินผลเพื่อการปรับปรุง โดยประเมิน 5 ด้าน 1) ด้านทักษะกระบวนการคิด 2) ด้านวินัย 3) ด้านความซื่อสัตย์ 4) ด้านความพอเพียง 5) ด้านจิตสาธารณะ

บทเรียนที่ได้รับ

 • ได้รับการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ภาคีเครือข่าย หรือชุมชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นวัตกรรม “โสมนัสสร้างพลเมืองดี” Spirit ' S Quality School ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับสอดคล้องกับแผนพัฒนาสถานศึกษา และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา และผู้เรียนอย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะและแนวทางใหม่ในการนำนวัตกรรมไปใช้

 • ต้องสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน

 • มีการพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนและบุบุคลากรให้รับการพัฒนาและประเมินตนเองความเป็นพลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีครู และผู้ปกครองร่วมมือประสานความสำเร็จต่อกัน

 • ส่งเสริมการมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วม พร้อมแก้ปัญหา และรับผิดชอบร่วมกันด้วยความร่วมมือร่วมใจ เสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม


3) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ กับนวัตกรรม DEKDOI Model (เด็กดอย โมเดล) เป็นนวัตกรรมบริหารหลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประถมศึกษา เพื่อให้นักเรียนมี skill of life Sporting Careers และ Morality

ความเป็นมาของโรงเรียน

 • สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ เข้าเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทั้ง 10 ประเภท (ประกาศตามกระทรวงศึกษาธิการ) และ 11 ชาติพันธ์ุ

 • เด็กด้อยโอกาส 10 ประเภท ได้แก่ 1. เด็กยาก (มากเป็นพิเศษ) 2. เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 3. เด็กที่ถูกทอดทิ้งและกำพร้า 4. เด็กที่ถูกทำร้ายอย่างทารุณ 5. เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงฯ 6. เด็กในชนกลุ่มน้อย 7. เด็กเร่ร่อน 8. เด็กที่ถูกบังคับให้ขายแรงงานฯ 9. เด็กที่อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ 10. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ

 • เด็กชาติพันธ์ุ 11 ชาติพันธ์ุ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง พื้นราบ เมี่ยน ลาหู่ ลีซู ถิ่น จีนฮ่อ อาข่า ไทยใหญ่

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

“เป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข” โดยเปรียบเสมือนบ้านมีพ่อครู แม่ครู คอยให้คำปรึกษา อบรม สั่งสอน อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ในเรือนนอนและในชั้นเรียน มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งมีระบบพี่ดูแลน้อง

นวัตกรรมเด็กดอยโมเดล คืออะไร

 • D - Driven การขับเคลื่อนองค์กร เป็นพื้นที่นวัตกรรมที่ทันสมัย โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต กีฬา อาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรม “Driven Innovation Space with Morality”

 • E - Execute ดำเนินการให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนเป็นนวัตกรมืออาชีพ มีหลักสูตรบูรณาการเหมาะสมกับผู้เรียน สร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เรียนรู้ตามความถนัดและสนใจจากท้องถิ่น และวัฒนธรรมชาติพันธุ์

 • K - Knowledge การพัฒนาความรู้ในสถานศึกษา สร้างให้ผู้เรียนเป็นนวัตกรน้อย มีพัฒนาการในทุกๆ ด้าน อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 • D - Develop การพัฒนาผลงานนวัตกรรมเป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

 • O - Opportunity เปิดโอกาสให้คณะร่วมกันตัดสินใจ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหากิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษา

 • I = Improve การปรับปรุงแนวคิด วิธีการ และขั้นในการทำงานใหม่ๆ ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

กรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรม DEKDOI

 • รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาครูและผู้เรียน

 • แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่

 • 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน : บริบทโรงเรียน / สภาพปัญหา / ความต้องการชุมชน

 • 2. การออกแบบหลักสูตร : กำหนดรูปแบบหลักสูตร / กำหนดโครงสร้างหลักสูตร (พื้นฐาน/บูรณาการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 • 3. การใช้หลักสูตร

 • 4. การประเมินผลหลักสูตร (ทั้งสมรรถนะ + ความรู้แกนกลาง)

 • 5. ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

 • เด็กมีความสุขจากปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน

 • ครูได้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

ทั้ง 3 โรงเรียนคือต้นแบบของการสร้างนวัตกรรมที่แก้ปัญหาของโรงเรียนได้จริง ซึ่งหากโรงเรียนใดสนใจศึกษานวัตกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถอ่านได้ที่ https://www.futureedfest.com/


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page