top of page

INNOVATIVE SCHOOL OF THE YEAR

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


การประกาศรางวัลในแวดวงการศึกษาเพื่อยืนยันความโดดเด่นในด้านการศึกษา ในระดับบุคคล และองค์กร โดยใช้ผลในเชิงประจักษ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในด้านนวัตกรรม การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ศิลปะวัฒนธรรมและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดสระแก้วโดยมีผู้บริหารชื่อ นางสาวเนาวรัตน์ ถาวร พัฒนานวัตกรรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกิดจากการเรียนรู้และออกแบบให้เหมาะกับโรงเรียนของตน นำมาใช้พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนมีผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และยังแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นแก่โรงเรียนที่มีความต้องการอีกด้วย


นายสุริยน สุริโยดร โรงเรียนแม่คือวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ สร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนที่ตอบความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิต


โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8 เปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ โดยการรื้อระบบใหม่เลย โดยใช้รูปแบบ Whole School Transforing 7 Changes เริ่มต้นจากผู้บริหารเปลี่ยนกระบวนทัศน์ แนวความคิด และเครื่องมือ ครูเริ่มเปลี่ยน และ เด็กๆเปลี่ยนแปลงหลังจากเราใช้นวัตกรรมนี้ มา 2 ปีเห็นชัดมากยิ่งขึ้น ผลที่ชัดเจนคือเด็กเปลี่ยน กล้าที่จะแสดงความคิด มีภาวะของการเป็นผู้นำ และผู้ตาม เกิดมิติใหม่ในห้องเรียน


นายศุภโชค ปิยะสันต์ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ให้กับนักเรียน ใช้การเรียนรู้จากในท้องถิ่น เพื่อสร้างนักเรียนให้พร้อมทำงานกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านการบริหารจัดการที่มีความเป็นระบบและความต่อเนื่องในการดำเนินการ


โรงเรียนบ้านบึงมะลู จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้บริหารชื่อ นางสาวรวินันท์ พิมพ์พงษ์ จากโรงเรียนที่เคยถูกตีตราว่า นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงมะลู จนเกิดเป็นแรงผลักดัน ในการลุกขึ้นมาแก้ปัญหา ในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในและนอกโรงเรียนให้เข้ามาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์จนเห็นรากเหง้าของปัญหา เพื่อนำมากำหนดเป็นเป้าหมายร่วม และจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนประจำปี ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ การยกระดับคุณภาพเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งระบบ

ดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Commentaires


bottom of page