top of page

INNOVATIVE TEACHER OF THE YEAR

อัปเดตเมื่อ 7 ธ.ค. 2566


การประกาศรางวัลในแวดวงการศึกษาเพื่อยืนยันความโดดเด่นในด้านการศึกษา ในระดับบุคคล และองค์กร โดยใช้ผลในเชิงประจักษ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น ในด้านนวัตกรรม การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ศิลปะวัฒนธรรมและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ครูปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน จากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ครูผู้ออกแบบการเรียนรู้แบบ Active learning โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อุปกรณ์การเรียนด้วยตนเอง ด้วยการจำลองเครื่องดนตรีขิมโดยใช้เทคนิคเปเปอร์มาเช่ ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทน ทั้งการจำโน้ตเพลง น้ำหนักและท่าทางในการตีขิม เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้ใช้เครื่องดนตรีจริงก็จะทำให้นักเรียนสามารถตีได้


ครูสายชล อุณหบุตร จากโรงเรียนวัดรวก ครูสายชลปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ โดยเน้นที่ระบบนิเวศในห้องเรียน เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และเรียนรู้ร่วมกัน สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง มีการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนานักเรียน บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก พัฒนาตนเองผ่าน PLC และพัฒนาบทเรียนร่วม ซึ่งเป็นการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์


ครูศุภวัจน์ พรมตัน จากโรงเรียนนครวิทยาคม เป็นครู Influencer ชื่อดังจากเพจ อะไรๆ ก็ครู เป็นแหล่งชุมชนการเรียนรู้ของครู เป็นพื้นที่ให้ครูมาแลกเปลี่ยนกัน นอกจากนี้ครูมะนาวยังสามารถนำเรื่องที่เด็กสนใจปรับมาใช้ในการเรียนการสอนได้น่าสนใจ มีความดึงดูดผู้เรียน เปิดกว้างในการเรียนรู้อีกด้วย


ครูอานนท์ แซ่เต็ง จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครูอานนท์มีความสร้างสรรค์ในการสอน มีวิธีการสื่อสารกับผู้เรียนผ่านสื่อได้น่าสนใจ โดยเลือกจากเหตุการณ์ประจำวัน ตามความสนใจในช่วงอายุของนักเรียน ทั้งยังผลิตและเผยแพร่เนื้อหาการสอนของตนเอง สามารถให้ข้อมูลเกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย สร้างแรงบันดาลใจนกับครูผู้สอน ผู้ปกครองและบุคคลโดยทั่วไปได้


ครูอนุชา สาลีผลิน จากโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล ครูอนุชามีการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ครูสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่างดีในสภาพจำกัด เช่น ในช่วงที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด ครูออกแบบการเรียนรู้หลากหลาย โดยใช้การบูรณาการ เรียนรู้ได้จากเรื่องใกล้ตัว ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page