top of page

Makerspace พื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนMaker Education คือ หนึ่งในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของการเรียน โดยให้ผู้เรียนได้ตั้งคำถาม สืบเสาะ จินตนาการ วางแผน ลงมือทำ และ ได้คิดทบทวน และออกแบบใหม่ เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM ( Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics) ที่เน้นการเปิดพื้นให้ผู้เรียนได้ทดลองทำ สร้างนวัตกรรมด้วยตนเอง Starfish Education ได้นำแนวคิด Maker Education มาใช้และเผยแพร่ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2017 โดยได้คิดค้นกระบวนการ Design Thinking การพัฒนาครู และ วิธีการจัด Makerspace ในโรงเรียน ที่บ้าน และ พื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะกับบริบทในประเทศ ทั้งในโรงเรียนที่มีทรัพยากรมากและโรงเรียนที่มีทรัพยากรจำกัดหรือที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เอกสารฉบับนี้นำเสนอข้อมูลและรูปแบบของ Makerspace ในประเทศไทยที่ทาง Starfish Education ได้เข้าไปมีส่วนในการพัฒนา ทั้งในโรงเรียนบ้านปลาดาวและโรงเรียนเครือข่าย ที่สำคัญในตลอดเวลากว่าห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เห็นว่าการจัดการศึกษาแบบ Maker Education ที่มุ่งเน้นการสร้าง

ทักษะและสมรรถนะอนาคตให้กับผู้เรียน สามารถเป็นไปได้ในบริบทของโรงเรียนไทย และถือว่าเป็นนวัตกรรมการศึกษาที่สำคัญในการขับเคลื่อนการการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความหมายในศตวรรษที่ 21


ดู 41 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page