top of page

Our Goals

  สนับสนุน  

การนำแนวปฏิบัติและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมมาใช้

ในหมู่นักการศึกษาไทยและผู้นำโรงเรียน

  อำนวยความสะดวก  

การนำแนวปฏิบัติและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมมาใช้

ในหมู่นักการศึกษาไทยและผู้นำโรงเรียน

  ส่งเสริม  

การรวมและความหลากหลาย

ในการตั้งค่าและการปฏิบัติทางการศึกษา

  สร้างแรงบันดาลใจ  

ให้ผู้เข้าร่วมบูรณาการวิธีการสอน เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ ๆ เข้ากับห้องเรียนของพวกเขา

  จัดเวที  

ให้นักเรียนได้แสดง

ความคิดสร้างสรรค์และทักษะ

ผ่าน Maker Fest

  สร้างเครือข่าย  

ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักการศึกษา ผู้นำโรงเรียน นักเรียน และผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้

bottom of page